CITES

Generel information

Det här är CITES

Många vilda djurs och växters existens hotas av en omfattande handel. I hela världen finns det över 5 000 djurarter och 28 000 växtarter som är starkt hotade.

Överenskommelse om att begränsa handeln
För att skydda de hotade arterna och garantera den biologiska mångfalden har världens länder kommit överens om att begränsa handeln.

Överenskommelsen om internationell handel med hotade arter av vilda djur och växter trädde i kraft 1975. Den kallas för Washingtonkonventionen eller oftast rätt och slätt för CITES, som är förkortningen av det engelska namnet Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Över 170 av världens länder har antagit den.

Vilka arter är skyddade enligt CITES?
Vilka djur och växter som är skyddade framgår av listor i tre bilagor till överenskommelsen. Listorna, som finns på CITES webbplats, uppdateras återkommande.

• Appendix I innehåller arter som är utrotningshotade.
• Appendix II innehåller arter som riskerar att bli utrotningshotade om inte handeln kontrolleras.
• Appendix III innehåller arter som är utrotningshotade i ett visst land.

Handel med de listade arterna är bara tillåten om den inte hindrar arternas möjlighet att överleva i det fria. Den som vill handla med de listade arterna måste söka tillstånd.

I Sverige är Jordbruksverket administrativ och beslutande myndighet för CITES. Det betyder att det är Jordbruksverket som fattar beslut och som utfärdar tillstånd. Observera att vi aldrig utfärdar tillstånd i efterhand. Du måste alltid söka tillstånd i förväg för aktiviteter med djur, växter med mera som är skyddade enligt CITES.

Jordbruksverket samarbetar med Naturvårdsverket, som är vetenskaplig myndighet för CITES i Sverige. Den vetenskapliga myndigheten ska bland annat bedöma om handeln minskar artens möjlighet att överleva.  


Mer information om CITES

CITES sekretariat finns under FN:s miljöprogram (UNEP) i Genève. Sekretariatet är samordnande och rådgivande. Partskonferenser hålls vartannat eller vart tredje år. Mellan konferenserna arbetar ett antal permanenta kommittéer.

På konventionens webbplats finns information på engelska, franska och spanska om CITES, bland annat konventionstexten och databaser över de arter som omfattas av konventionen.

CITES inom EU
Inom EU har CITES införts genom en särskild lagstiftning. EU:s bestämmelser gäller fler arter och är strängare än CITES. Bestämmelserna finns i EU-rådets förordningen om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handel med dem och förordningen om hur den förstnämnda förordningen ska tillämpas. Förordningarna finns till höger.

EU-kommissionens förordning om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handel med dem innehåller fyra bilagor, A-D. Bilagorna finns till höger. EU uppdaterar listorna i bilagorna efter de partskonferenser som hålls inom CITES. Tänk på att se till att du alltid har en aktuell bilaga.

Bilaga A: Handel med dessa arter är nästan totalförbjuden
I den här bilagan finns levande djur och produkter från döda djur som kräver störst skydd och som därför omfattas av de strängaste bestämmelserna. Det är i stort sätt samma arter som i CITES bilaga I. Här finns även arter från CITES övriga bilagor där EU har strängare regler och även arter som över huvud taget inte finns med i CITES.
EU förbjuder i stort sett handel med de här arterna.

Bilaga B: Hotade arter
Den här bilagan innehåller arter från CITES bilaga II. Här finns också arter från CITES bilaga I och III. Det är arter från bilaga I som EU inte anser kräver så starkt skydd som de har genom CITES och arter från bilaga III som EU vill ge ett starkare skydd.
Dessutom innehåller den här bilagan invasiva arter. Det är arter som inte har sitt ursprung inom EU och därför är ett hot mot de arter av vilda djur och växter som finns inom EU.

Bilaga C: Arter med nationellt skydd
Här handlar det om nationellt skydd precis som i CITES bilaga III. I den här bilagan finns även en del arter från CITES bilaga II som EU inte anser kräver så starkt skydd.

Bilaga D: Handeln behöver övervakas
Bilaga D innehåller arter ur CITES-bilagan III, men den innehåller framför allt arter som importeras till EU i så stor omfattning att övervakning krävs.- Ønsker du at vi skal ansøge om import licens kontakter du os her >>