VETERNIARY INSPECTIONS

VETERNIARY INSPECTIONS

Ubehandlede trofæer er underlagt kontrol af Fødevarestyrelsen i Danmark.

Forud for import af jagttrofæer fra 3. lande skal importøren registreres i den lokale fødevareregion derudover skal betingelser for indførsel af jagttrofæer fra 3. lande opfyldes.

Anmodning om registrering skal ske til fødevareregionen for modtageradressen.

Find din lokale fødevareregion her>>

STT ansøger også gerne med din fuldmagt om registrering som importør af jagttrofæer – Vi beder dig blot sende en email med teksten registrering som Importør af jagttrofæer på siden kontakt så sørger vi for resten.

Yderligere skal vi informere om at Jagttrofæer skal være ledsaget af og opfylde betingelserne i et sundhedscertifikat, der er i overensstemmelse med biproduktforordningens bilag X, kapitel 6(A), certifikatet skal være udstedt i oprindelseslandet af en embedsdyrlæge.

Jagttrofæer skal overholde betingelserne anført i certifikatets sundhedsattestation, herunder at:

• jagttrofæer der udelukkende består af huder og skind er blevet;
  • tørret, eller 
  • tørsaltet eller vådsaltet mindst 14 dage før afsendelsen eller ved afsendelse med skib at transporten har været af en varighed så de er blevet saltet i mindst 14 dage inden de når EF-grænsekontrolstedet. 


• jagttrofæer der udelukkende består af ben, horn, hove, klove, klør, gevirer eller tænder;
  • har ligget i kogende vand så længe at jagttrofæet er befriet fra alle fordærvede rester, eller 
  • er desinficeret med et produkt godkendt af myndighederne, herunder brintoverilte når der er tale om dele bestående af ben. Jagttrofæerne skal umiddelbart efter behandling pakkes enkeltvis i gennemsigtig lukket emballage så efterfølgende kontaminering undgås, Det er tilladt at importere behandlede trofæer fra alle tredjelande. Importøren skal endvidere sikre sig, at oprindelseslandet ikke er underlagt restriktioner som følge af den dyresundhedsmæssige situation på oprindelses/afsendelsestedet. Der gøres opmærksom på, at indførselskravene løbende kan blive ændret og det er importørens ansvar at sikre, at produktet altid opfylder de på importtidspunktet gældende krav. Ovenstående vedrører alene veterinære importbestemmelser.