Generel info

SKAT

Skat i Danmark fungerer som den udførende kontrol af med Importen af jagttrofæer. Skat udfører obligatorisk kontrol med alle jagttrofæer fra 3. Lande.

Der gælder også særlige toldbehandlingsregler for import af jagttrofæer. Herunder finder man vedledning i toldbehandling af jagttrofæer såvel færdige jagttrofæer som rå og ufærdige.

Jægere, der har været på jagtrejse til lande uden for EU, kan medbringe eller få tilsendt jagttrofæer af de dyr, de har nedlagt. Der gælder dog særlige bestemmelser for udryddelsestruede dyr mm., se afsnit A.5.10.

Ved ansættelse af toldværdien kan transaktionsværdien ikke anvendes, da der ikke er tale om et køb af de indførte varer.

Til brug for toldværdiansættelse i de tilfælde, hvor det indførte jagttrofæ er fra et dyr, der er nedlagt af den person, der indfører trofæet, eller når trofæet er modtaget vederlagsfrit, er der udarbejdet følgende retningslinier:

Trofæer fra arter, der ifølge Washington-konventionen eller EU's regler ikke må omsættes, har af samme årsag ingen legal omsætningsværdi. Dette gælder alle arter opført i Washington-konventionens Appendix I (uanset eventuel kvotaordning) og/eller bilag A til forordning (EF) nr. 338/97. For disse arter fastsættes trofæets toldværdi til 1 krone.

Ved indførsel af øvrige jagttrofæer i rå eller ufærdig tilstand til Danmark fra lande uden for EU fastsættes værdien med udgangspunkt i Toldvejledningens bilag 3.

For trofæer, der er færdigpræparerede ved indførslen, skal der til toldværdien tillige medregnes værdien af dette arbejde.

Er trofæet sendt særskilt, skal transport- og forsikringsomkostninger medregnes.

Der er normal 25% importmoms på import af ubehandlede jagttrofæer.

Reglerne om rejsegods afsnit D.3 finder anvendelse, når betingelserne herfor er opfyldt.

Færdigbehandlede jagttrofæer importeres som samleobjekter og er omfattet af brugtmomsordningen. Og der beregnes herpå kun 5% importmoms.